× با توجه به بروز رسانی وب سایت، امکان رزرو آنلاین در حال حاضر وجود ندارد.
لطفا جهت رزرو با دفتر تماس حاصل فرمائید
اقامت مشهد
از 08 مرداد 01 الی 29 اسفند 01
نوع تور: زیارتی
کد تور: 1037
خدمات تور
اتاق و صبحانه و ناهار و شام
قوانین و مقررات تور
کودک بالای 2 سال نرخ کامل بزرگسال محاسبه میشود شامل تخت وغذا
رزرو تور
نام هتلوعده غذاییمدت زمان تورتاریخ اجرااتاق دو تختهدو تخته
هتل کیان مشهد
(3 ستاره)

(RO)1 شب08 آذر تا 09 آذر000 720 8 ریال
درخواست
1 شب09 آذر تا 10 آذر000 720 8 ریال
درخواست
1 شب10 آذر تا 11 آذر000 720 8 ریال
درخواست
1 شب11 آذر تا 12 آذر000 720 8 ریال
درخواست
1 شب12 آذر تا 13 آذر000 720 8 ریال
درخواست
1 شب13 آذر تا 14 آذر000 720 8 ریال
درخواست
1 شب14 آذر تا 15 آذر000 720 8 ریال
درخواست
1 شب15 آذر تا 16 آذر000 720 8 ریال
درخواست
1 شب16 آذر تا 17 آذر000 720 8 ریال
درخواست
1 شب17 آذر تا 18 آذر000 720 8 ریال
درخواست
1 شب18 آذر تا 19 آذر000 720 8 ریال
درخواست
1 شب19 آذر تا 20 آذر000 720 8 ریال
درخواست
1 شب20 آذر تا 21 آذر000 720 8 ریال
درخواست
1 شب21 آذر تا 22 آذر000 720 8 ریال
درخواست
1 شب22 آذر تا 23 آذر000 720 8 ریال
درخواست
1 شب23 آذر تا 24 آذر000 720 8 ریال
درخواست
1 شب24 آذر تا 25 آذر000 720 8 ریال
درخواست
1 شب25 آذر تا 26 آذر000 720 8 ریال
درخواست
1 شب26 آذر تا 27 آذر000 720 8 ریال
درخواست
1 شب27 آذر تا 28 آذر000 720 8 ریال
درخواست
1 شب28 آذر تا 29 آذر000 720 8 ریال
درخواست
1 شب29 آذر تا 30 آذر000 720 8 ریال
درخواست
1 شب30 آذر تا 01 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب01 دی تا 02 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب02 دی تا 03 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب03 دی تا 04 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب04 دی تا 05 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب05 دی تا 06 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب06 دی تا 07 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب07 دی تا 08 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب08 دی تا 09 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب09 دی تا 10 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب10 دی تا 11 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب11 دی تا 12 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب12 دی تا 13 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب13 دی تا 14 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب14 دی تا 15 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب15 دی تا 16 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب16 دی تا 17 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب17 دی تا 18 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب18 دی تا 19 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب19 دی تا 20 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب20 دی تا 21 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب21 دی تا 22 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب22 دی تا 23 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب23 دی تا 24 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب24 دی تا 25 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب25 دی تا 26 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب26 دی تا 27 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب27 دی تا 28 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب28 دی تا 29 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب29 دی تا 30 دی000 720 8 ریال
درخواست
1 شب30 دی تا 01 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب01 بهمن تا 02 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب02 بهمن تا 03 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب03 بهمن تا 04 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب04 بهمن تا 05 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب05 بهمن تا 06 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب06 بهمن تا 07 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب07 بهمن تا 08 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب08 بهمن تا 09 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب09 بهمن تا 10 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب10 بهمن تا 11 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب11 بهمن تا 12 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب12 بهمن تا 13 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب13 بهمن تا 14 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب14 بهمن تا 15 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب15 بهمن تا 16 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب16 بهمن تا 17 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب17 بهمن تا 18 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب18 بهمن تا 19 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب19 بهمن تا 20 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب20 بهمن تا 21 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب21 بهمن تا 22 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب22 بهمن تا 23 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب23 بهمن تا 24 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب24 بهمن تا 25 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب25 بهمن تا 26 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب26 بهمن تا 27 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب27 بهمن تا 28 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب28 بهمن تا 29 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب29 بهمن تا 30 بهمن000 720 8 ریال
درخواست
1 شب30 بهمن تا 01 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب01 اسفند تا 02 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب02 اسفند تا 03 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب03 اسفند تا 04 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب04 اسفند تا 05 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب05 اسفند تا 06 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب06 اسفند تا 07 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب07 اسفند تا 08 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب08 اسفند تا 09 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب09 اسفند تا 10 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب10 اسفند تا 11 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب11 اسفند تا 12 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب12 اسفند تا 13 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب13 اسفند تا 14 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب14 اسفند تا 15 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب15 اسفند تا 16 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب16 اسفند تا 17 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب17 اسفند تا 18 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب18 اسفند تا 19 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب19 اسفند تا 20 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب20 اسفند تا 21 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب21 اسفند تا 22 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب22 اسفند تا 23 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب23 اسفند تا 24 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب24 اسفند تا 25 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب25 اسفند تا 26 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب26 اسفند تا 27 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب27 اسفند تا 28 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب28 اسفند تا 29 اسفند000 720 8 ریال
درخواست
1 شب29 اسفند تا 01 فروردین000 720 8 ریال
درخواست
هتل ساوین مشهد
(3 ستاره)

(FB)1 شب08 آذر تا 09 آذر000 355 10 ریال
درخواست
1 شب09 آذر تا 10 آذر000 355 10 ریال
درخواست
1 شب10 آذر تا 11 آذر000 355 10 ریال
درخواست
1 شب11 آذر تا 12 آذر000 355 10 ریال
درخواست
1 شب12 آذر تا 13 آذر000 355 10 ریال
درخواست
1 شب13 آذر تا 14 آذر000 355 10 ریال
درخواست
1 شب14 آذر تا 15 آذر000 355 10 ریال
درخواست
1 شب15 آذر تا 16 آذر000 355 10 ریال
درخواست
1 شب16 آذر تا 17 آذر000 355 10 ریال
درخواست
1 شب17 آذر تا 18 آذر000 355 10 ریال
درخواست
1 شب18 آذر تا 19 آذر000 355 10 ریال
درخواست
1 شب19 آذر تا 20 آذر000 355 10 ریال
درخواست
1 شب20 آذر تا 21 آذر000 355 10 ریال
درخواست
1 شب21 آذر تا 22 آذر000 355 10 ریال
درخواست
1 شب22 آذر تا 23 آذر000 355 10 ریال
درخواست
1 شب23 آذر تا 24 آذر000 355 10 ریال
درخواست
1 شب24 آذر تا 25 آذر000 355 10 ریال
درخواست
1 شب25 آذر تا 26 آذر000 355 10 ریال
درخواست
1 شب26 آذر تا 27 آذر000 355 10 ریال
درخواست
1 شب27 آذر تا 28 آذر000 355 10 ریال
درخواست
1 شب28 آذر تا 29 آذر000 355 10 ریال
درخواست
1 شب29 آذر تا 30 آذر000 355 10 ریال
درخواست
1 شب30 آذر تا 01 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب01 دی تا 02 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب02 دی تا 03 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب03 دی تا 04 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب04 دی تا 05 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب05 دی تا 06 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب06 دی تا 07 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب07 دی تا 08 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب08 دی تا 09 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب09 دی تا 10 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب10 دی تا 11 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب11 دی تا 12 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب12 دی تا 13 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب13 دی تا 14 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب14 دی تا 15 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب15 دی تا 16 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب16 دی تا 17 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب17 دی تا 18 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب18 دی تا 19 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب19 دی تا 20 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب20 دی تا 21 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب21 دی تا 22 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب22 دی تا 23 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب23 دی تا 24 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب24 دی تا 25 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب25 دی تا 26 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب26 دی تا 27 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب27 دی تا 28 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب28 دی تا 29 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب29 دی تا 30 دی000 355 10 ریال
درخواست
1 شب30 دی تا 01 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب01 بهمن تا 02 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب02 بهمن تا 03 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب03 بهمن تا 04 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب04 بهمن تا 05 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب05 بهمن تا 06 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب06 بهمن تا 07 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب07 بهمن تا 08 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب08 بهمن تا 09 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب09 بهمن تا 10 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب10 بهمن تا 11 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب11 بهمن تا 12 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب12 بهمن تا 13 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب13 بهمن تا 14 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب14 بهمن تا 15 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب15 بهمن تا 16 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب16 بهمن تا 17 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب17 بهمن تا 18 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب18 بهمن تا 19 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب19 بهمن تا 20 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب20 بهمن تا 21 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب21 بهمن تا 22 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب22 بهمن تا 23 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب23 بهمن تا 24 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب24 بهمن تا 25 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب25 بهمن تا 26 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب26 بهمن تا 27 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب27 بهمن تا 28 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب28 بهمن تا 29 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب29 بهمن تا 30 بهمن000 355 10 ریال
درخواست
1 شب30 بهمن تا 01 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب01 اسفند تا 02 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب02 اسفند تا 03 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب03 اسفند تا 04 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب04 اسفند تا 05 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب05 اسفند تا 06 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب06 اسفند تا 07 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب07 اسفند تا 08 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب08 اسفند تا 09 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب09 اسفند تا 10 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب10 اسفند تا 11 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب11 اسفند تا 12 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب12 اسفند تا 13 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب13 اسفند تا 14 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب14 اسفند تا 15 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب15 اسفند تا 16 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب16 اسفند تا 17 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب17 اسفند تا 18 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب18 اسفند تا 19 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب19 اسفند تا 20 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب20 اسفند تا 21 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب21 اسفند تا 22 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب22 اسفند تا 23 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب23 اسفند تا 24 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب24 اسفند تا 25 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب25 اسفند تا 26 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب26 اسفند تا 27 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب27 اسفند تا 28 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب28 اسفند تا 29 اسفند000 355 10 ریال
درخواست
1 شب29 اسفند تا 01 فروردین000 355 10 ریال
درخواست
سایر تورهای داخلی
درباره ما
شرکت پرشین گلف فعالیت رسمی خود را در سال 1348 در زمینه حمل و نقل آغاز نمود. این شرکت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری فعالیت خود را در امور فروش بلیط و گردشگری ادامه داد. پرشین گلف با تغییراتی در سال 1382 در ساختار مدیریتی، فعالیت بازرگانی و خدماتی خود را گسترش داده و در اولین گام بعنوان نخستین و تنها نماینده کل فروش (GSA) عضو اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوائی (IATA) ، (GSA)...
دفتر فروش
تهران - میدان فاطمی - جنب صندوق بازنشستگی کشوری - پلاک65
©2022 PersianGulf Travel Agency, All Right Reserved